Klauzula informacyjna – dla kandydata na szkolenie/konferencję

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Mając na uwadze m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -dalej „RODO”, niniejszym potwierdzamy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazując Ci poniższe informacje.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma : „Ósemka” Dariusz Chodacki w Krakowie, adres:  Os. Urocze 1 m. 93, 31-952 Kraków, NIP: 6761294768  („Ósemka” lub „Administrator”).

Cel i podstawa przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

·zawarcia umowy o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz jej wykonania tj. przeprowadzenia tego postępowania –na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

·w celach analitycznych (np. doboru usług do potrzeb naszych klientów), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·w celach archiwalnych, dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z

art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·w celu kontaktowania się z Tobą bezpośrednio w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi (za Twoją zgodą), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·w celach statystycznych (art. 89 ust. 1 – 4 RODO),

·w celach podatkowych i rachunkowych (na podstawie przepisów prawa obowiązującego nas m.in. jako podatnika, czy płatnika),

·w celach archiwizacyjnych oraz zapewnienia rozliczalności (na podstawie wiążących nas przepisów prawa).

Kategorie Twoich danych, które są przez nas przetwarzane

Dane, które podałeś/aś nam przed lub przy zawieraniu umowy (np. w „Podaniu –deklaracji”) a także w toku jej wykonywania;

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy o której mowa wyżej. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie tej umowy.

Odbiorcy danych

 Informujey, że Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:

1)Podwykonawcy czyli podmioty, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu np. księgowi, prawnicy, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie czy pocztowe, agencje

marketingowe;
2)Niezależni odbiorcy tj. partnerzy handlowi, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania zawartej z Tobą umowy,a także po jej zakończeniu:

·do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy; ·do czasu wygaśnięcia obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym rachunkowe czy podatkowe nie dłużej jednak jak 10 lat od końca roku podatkowego, w którym mieliśmy z Toba ostatni kontakt skutkujący powstaniem takich obowiązków;

·w celach statystycznych, archiwizacyjnych czy zapewnienia rozliczalności przez czas trwania obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, w tym udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełniania przez organy publiczne;

·w celach marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu (dot. także sytuacji zgłoszenia sprzeciwu w trakcie trwania umowy).

Twoje prawa Przysługują Ci wszystkie prawa gwarantowane przepisami RODO, w tym:

·Prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymywania ich kopii,

·Prawo do sprostowania (poprawiania) Twoich danych,

·Prawo do żądania usunięcia Twoich danych,

·Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych

–masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane albo przetwarzamy je bezpodstawnie;

·Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

a/ Sprzeciw „marketingowy” –prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,

b/ Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację (np. co do przetwarzania przez nas Twoich danych dla celów statystycznych)

–w sprzeciwie należy wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać dane w tym celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

·Prawo do przenoszenia Twoich danych -masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”)

Twoje dane osobowe. Możesz również żądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi;

·Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Proces ten, o ile będzie miał miejsce, nie wywołuje dla Ciebie jednak żadnych skutków prawnych ani nie wpływa istotnie na Twoją sytuację.

"Ósemka" Szkolenia, Doradztwo, Laboratorium

os. Urocze 1, 31-952, Kraków

otwarte pn-pt 10.00-16.00

Zapraszamy do kontaktu - Chętnie pomożemy!
Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń do nas lub napisz e-mail!

+48 88 313 8888

szkolenia@szkolenianaosiem.pl

Nasz numer konta 80 1470 0002 2360 1015 6049 0001